ทะเบียนใบรับรองและหนังสืออนุญาต
ตามมาตรฐานข้าวคุณภาพ